Gå till innehåll
Svenska Dartförbundet
Svenska Dartförbundet

Föreningar/Stöd

I SvDF finns det idag 158 medlemsföreningar.

Föreningarnas verksamhet regleras i Svenska Dartförbundets stadgar:

Sedan 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

https://www.rf.se/rf-arbetar-med/trygg-och-inkluderande-idrott/krav-pa-registerutdrag

Kapitel 5 FÖRENINGARNA
§ 1 MEDLEMSKAP I SVENSKA DARTFÖRBUNDET
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SvDF om samtliga av nedanstående villkor
är uppfyllda. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RS:s anvisningar, vilket även innebär uppgift om
organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av
RF:s stadgemall för idrottsföreningar.

 • Föreningen på sitt program har sådan dartverksamhet som omfattas av förbundets verksamhet.
 • Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och SvDF:s stadgar,
  tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 • Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förenings
  namn.
 • Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.

Medlemskap i SvDF innebär att föreningen samtidigt blir medlem i det SDF och RF-SISU-distrikt (distrikt)
inom vars gränser föreningen har sin hemort. FS kan bevilja dispens. Om en förenings ansökan om medlemskap i SvDF lämnas utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt 15 kap. RF:s stadgar.

§ 2 MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE
Förening som önskar utträda ur SvDF, ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna
avgifter, beslutar FS om de ska betalas eller inte. Förening som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde. Medlemskap upphör i sådant fall genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen. Föreningen ska
underrättas om att den avförts från förteckningen. Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den – trots påminnelser - underlåter att följa idrottens värdegrund eller vad som i övrigt föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar. Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller villkoren enligt 2 kap. 1 § RF: stadgar eller har underlåtit att rätta sig efter beslut som har fattats av SvDF, SDF, RF eller distrikt eller på annat sätt påtagligt har motarbetat SvDF:s intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom en av FS angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslut om uteslutning får överklagas enligt 15 kap. 1 § RF:s stadgar.

§ 3 ÅLIGGANDEN
Förening ska
Följa RF:s stadgar samt SvDF:s stadgar, tävlingsbestämmelser, seriebestämmelser, bestraffningsbestämmelser och övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

 • årligen betala medlemsavgift och avge årsrapport samt till SvDF på begäran insända sin verksamhetsredovisning och årsbokslut för det senast förflutna verksamhetsåret.
 • på begäran av RS, SvDF, Distriktsstyrelse, RIN, DoN, Idrottsombudsmannen, ADSE eller Idrottens skiljenämnd ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
 • föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning.
 • hålla årsmöte som bl.a. efter verkställd revision, ska besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för det gångna året.
 • varje kalenderår snarast efter ordinarie stämma eller, i förekommande fall, extra stämma
 • hos SvDF registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens styrelseledamöter och firmatecknare, samt i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2023-11-29

Författare: Camilla Rehnlund

Postadress

Guldgubbegatan 5 E

43433 Kungsbacka


Kontakta oss

070-9501521

kansli@dart.se