Gå till innehåll
Svenska Dartförbundet
Svenska Dartförbundet

Medlem

Medlem är du som gått med i en förening som är ansluten till Svenska Dartförbundet. Som medlem inom dart har du möjlighet om att ansöka om licens för att få deltaga på tävlingar och seriespel som arrangeras av Svenska Dartförbundet eller det Special Distriktsförbund du genom din förenings geografiska placering tillhör.

Medlemsavgifterna i de olika föreningarna varierar och möjligheter till deltagande i exempelvis seriespel varierar mellan de olika föreningarna.

De olika Specialdistrikten hittar du här!

Villkor i enlighet med Svenska Dartförbundets stadgar:

§ 4 MEDLEMMAR I FÖRENING
Endast enskild person får, efter ansökan, upptas som medlem i förening.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, värdegrund eller intressen.

Medlem har rätt att, efter anmälan, utträda ur föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde. Medlemskap upphör i sådant fall genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet upphört. Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, föreningens stadgar
eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan
tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslut om uteslutning och varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen. Beslut att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får av den berörde överklagas till FS enligt 15 kap. RF:s stadgar. Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom dartidrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Publicerad: 2023-08-10

Senast uppdaterad: 2023-08-10

Författare: Careen True

Sponsorer

Postadress

Guldgubbegatan 5 E

43433 Kungsbacka


Kontakta oss

070-9501521

kansli@dart.se